ม.ศรีปทุม
คะแนน 579
ม.เกษตรศาสตร์
คะแนน 1912
ม.ศรีปทุม
คะแนน 588
ม.รังสิต
คะแนน 525
ม.เกษตรศาสตร์
คะแนน 578
ม.เกษตรศาสตร์
คะแนน 612
ม.ศรีปทุม
คะแนน 737
ม.เกษตรศาสตร์
คะแนน 676
ม.เกษตรศาสตร์
คะแนน 3941
ม.ธรรมศาสตร์
คะแนน 884
ม.ธรรมศาสตร์
คะแนน 543
ม.ธรรมศาสตร์
คะแนน 737
ม.ศรีปทุม
คะแนน 749
ม.ศรีปทุม
คะแนน 2720
ม.ศรีปทุม
คะแนน 603
ม.เกษมบัณฑิต
คะแนน 613
ม.ศรีปทุม
คะแนน 620
ม.ธรรมศาสตร์
คะแนน 938
ม. ธรรมศาสตร์
คะแนน 974